Algemene voorwarden Intersport Rent : Verhuur va, ski's via internet

Geldig vanaf 2 december 2019

Voorwoord

Het bedrijf INTERSPORT SERVICES voert voor de rekening van de INTERSPORT-leden, dat skistations van de keten INTERSPORT (lijst op de website) exploiteert, de registratie van klantreservaties voor het verhuur van skimateriaal en -uitrustingen uit.

De reservatie via Internet moet in schoolvakantieperiodes ten minste 3 dagen voor het begin van de verhuur en buiten de schoolvakanties tot 2 dagen voor het vertrek gebeuren.

De voor verhuur aangeboden uitrustingen woren op deze site beschreven, er wordt bepaald dat de klant een materiaalgamme en geen model in het bijzonder reserveert.Bepaalde model winkels stellen, naast het klassieke verhuurgamma, optionele packs voor waarvan de reservering enkel mogelijk is op het Internet.

Artikel 1 - INWERKINGTREDING - TERBESCHIKKINGSTELLING EN ONTVANGST

1) De huur treedt in werking op het moment dat de klant bezit neemt van het materiaal in de INTERSPORT-bergwinkel, voor de periode aangegeven op het huurcontract. Ze stopt op de datum en het uur aangegeven op het huurcontract.

De beschikbare huurperiodes bij de reservatie worden via een kalender voorgesteld waarbij de dagen die niet open zijn voor reservatie ?doorgehaald? en niet-actief zijn.

De risico's zullen bij de overhandiging van het materiaal aan de klant, die het toezicht hiervoor onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid neemt, worden overgedragen, de klant verbindt zich ertoe het materiaal in alle omstandigheden als een ?goede huisvader? te gebruiken. Het huurcontract geldt slechts voor de duur van de huur. Als de klant het materiaal langer houdt zonder zijn situatie te hebben geregulariseerd, verliest hij het voordeel van alle garanties voorzien in het huurcontract.

2) De ophaling van de gehuurde producten is ten laste van de persoon die huurt, in de winkel van de plaats waar het huurcontract werd ondertekend.

In geval van vertraging voor de ophaling van de gehuurde producten zal de klant het skistation zo snel mogelijk moeten verwittigen. De producten zullen bijgevolg gedurende 24 uur voor de klant worden bijgehouden. Als deze termijn voorbij is, zullen ze opnieuw worden verhuurd, zonder dat er aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd is. Het product zal op de plaats van de ophaling moeten worden teruggegeven.

Artikel 2 - HUURPRIJS EN BETALINGSMOGELIJKHEDEN

1. HUURPRIJS

De huurpijs wordt bepaald door het materiaalgamma dat de klant heeft gekozen, door de gekozen periode en door de reserveringsdatum. Algemene voorwaarden: Het algemene INTERLOCATION-tarief is van toepassing op elke reservatie die ten minste 30 dagen voor de inbezitname van het materiaal gebeurt. Bijzondere voorwaarden: Er kunnen alleen op het Internet bijzondere voorwaarden op vroegtijdige reservaties, op plaatselijke promoties in bepaalde periodes, of op last-minute-aanbiedingen van toepassing zijn.

De huurprijs van korte verblijven (van 2 tot 4 dagen) is op basis van de weekprijs (6/7 dagen), gedeeld door 5, vervolgens vermenigvuldigd met het aantal dagen huur.

Vanaf de reservatie zal een voorschot moeten worden betaald en dit zal 30% van het totale huurbedrag bedragen. Het saldo zal in de winkel van het station bij het ophalen van het materiaal worden betaald.

De aangegeven prijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd; wetende dat de artikelen onder het tarief dat geldt bij de registratie van de bestelling, zullen worden gefactureerd.

De INTERSPORT RENT-aanbieding is met geen enkele andere om het even welke (verminderingsbonnen van bedrijfscomités, verminderscoupons...enz?).promotionele aanbieding cumuleerbaar.

Aan elke bestelling die gevalideerd is door een reglement mag niets worden gewijzigd.

2. BEVEILIGDE BETALING OP DE WEBSITE

De klant zal zijn reservatie rechtstreeks online kunnen betalen, door uit de volgende iconen te kiezen VISA, EC (Eurocard) of MC (Mastercard) en door de 16 nummers en de vervaldatum van zijn kaart als ook de versleutelde tekst op de achterkant van de kaart die uit 3 cijfers bestaat, in te voeren. Enkel de bankkaarten met de icoon CB, VISA, EUROCARD of MASTERCARD die in FRANKRIJK of in het kader van de internationale gehomologeerde netwerken door de GIE Cartes Bancaires zijn uitgegeven, worden geaccepteerd. De door de klant op Internet bevestigde bestelling zal pas werkzaam zijn na goedkeuring van het centrale bankkaartennetwerk. In geval deze weigert, behoudt INTERSPORT SERVICES het recht om de reservatie te annuleren. Indien nodig zal de klant zo snel mogelijk per e-mail of per telefoon worden gecontacteerd. De gegevens betreffende de bankkaarten worden slechts gedurende de tijd waarin de reservatie verwerkt wordt bewaard.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK

1) De klant verklaart bekwaam te zijn het gehuurde materiaal te gebruiken en verbindt zich ertoe er zelf gebruik van te maken. Er wordt uitdrukkelijk tussen de partijen overeengekomen dat het uitlenen of de onderverhuring van gehuurde materialen absoluut verboden is.

2) De klant verbindt zich ertoe voorzichtig met de gehuurde zaak om te gaan, zonder gevaar voor derden, overeenkomstig de geldende regelgevingen.

Hij verbindt zich ertoe het constant in goede staat te houden en het overeenkomstig de gebruiksvoorschriften te gebruiken en te onderhouden. Geen enkele garantie dekt het eventuele aanpassingsgebrek van het gehuurde materiaal aan de specifieke behoeften van de klant of andere afstellingen dan deze die door de INTERSPORT-winkel gebeuren.

Artikel 4 - BESCHIKBAARHEID VAN DE TE HUUR AANGEBODEN PRODUCTEN

De INTERSPORT-bergwinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de terbeschikkingstelling, die te wijten zijn aan redenen buiten hun wil om, met name in geval van ongevallen, vertraging in het terugbrengen van vorige verhuur, wijzigingen van de regelgeving, overmacht, stakingen?

In deze gevallen van onbeschikbaarheid zal de INTERSPORT-bergwinkel echter, al naargelang de voorraad, een uitrusting van dezelfde of betere kwaliteit voorstellen.

Artikel 5.- WAARBORG

De klant verbindt zich ertoe de uitrusting schoon en in dezelfde staat als waarin ze zich bevond toen hij ze in bezit nam terug te geven. Elke beperking van de staat van de uitrusting moet bij ondertekening op het contract worden aangegeven. Er zal van de klant een waarborgbedrag gelijk aan de publieke verkoopprijs van het product incl. btw kunnen worden geëist. De waarborg zal worden voorzien in de vorm van een afdruk van de kredietkaart of een voorafgaande incassomachtiging.

Artikel 6 - HERSTELLINGEN

1) De klant verbindt zich ertoe herstellings- of vervangingskosten van het gehuurde materiaal te betalen, ongeacht de oorzaak van de herstellingen, behoudens deze die te wijten zijn aan normale slijtage.

De herstellingen zullen uitsluitend door de verhuurder worden uitgevoerd, ten laste van de klant.

2) Alle materialen, uitrustingen en accessoires waarvan de herstelling technisch of economisch niet-uitvoerbaar is zullen door de klant tegen de vervangingsprijs, hetzij het equivalent van de verkoopprijs incl. btw min 15% ouderdom per jaar sinds de datum van de aankoop van het materiaal door de INTERSPORT-bergwinkel, in de INTERSPORTbergwinkel moeten worden betaald.

Artikel 7 - AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE

Onder voorbehoud van de uitvoering van de plichten die uit het contract voortspruiten, geniet de klant van de volgende bepalingen, tenzij in geval van fraude:

1) Tenzij de klant de garantie om afstand te doen van zijn rechtsmiddelen ?diefstal, schade, voorzien in paragraaf 2) hieronder, heeft ondertekend, geniet de klant van geen enkele dekking voor alle schade die de gehuurde zaak heeft geleden en stelt hij zich persoonlijk aansprakelijk op basis van de eerdergenoemde schade, ongeacht de oorzaak. De klant zou echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de schadelijke gevolgen van verborgen gebreken van het gehuurde materiaal of de niet-zichtbare slijtage bij onjuist gebruik, van zodra het bewijs van de eerdergenoemde gebreken of slijtage door de klant kan worden aangebracht.

2) Garantie ?diefstal?, schade?: de klant zal eventueel, bij de inbezitname van het materiaal, een garantie kunnen ondertekenen die vooraf te betalen is en wordt gefactureerd overeenkomstig de voorwaarden weergegeven in deze winkel. In welk geval de verhuurder zal afzien van zijn recht op verhaal tegen de klant en, in het kader van het normaal gebruik, de totale herstelling- of vervangingskosten na aftrek van de franchise gelijk aan de huurprijs van 7 dagen (de basisprijs weergegeven in winkel) een pak ski's + schoenen voor een uitrusting die identiek is aan de gehuurde uitrusting, Het reglement van die franchise komt tussen naast het reglement van het aantal dagen huur.

Om gebruik te kunnen maken van deze garantie, zal de klant:

 • in geval van diefstal: aan de winkel, binnen 24 uur, het origineel van de neerlegging van de klacht voor diefstal, afgeleverd door de politiediensten, moeten leveren.
 • in geval van schade: het beschadigde materiaal, dat herkenbaar en volledig zal moeten zijn, aan de INTERSPORT-winkel moeten terugleveren.

3) Het verlies en het verdwijnen van het materiaal worden niet gedekt. In deze gevallen zal het materiaal aan de klant worden gefactureerd op basis van de verkoopprijs van het materiaal incl. btw, onder aftrek van een ouderdomspercentage van 15% per jaar.

4) In geval van diefstal door de klant, verduistering of schade aan het materiaal van welke aard dan ook, die resulteert uit de niet-naleving van de gebruiksregels of de geldende regelgeving of de bepalingen en voorwaarden van het dit contract, heeft INTERSPORT het recht beroep aan te teken voor het volledige nadeel.

Artikel 8 - Bescherming van uw persoonlijke gegevens (C.N.I.L):

Het bedrijf INTERSPORT SERVICES, bekommerd om het recht op privacy van haar klanten en de bescherming van de informatie die deze klanten haar leveren, respecteert de geldende wetgeving inzake de bescherming van het privé-leven, de website INTERSPORT Rent is dus aangegeven bij de CNIL (Commission Nationale de l?Informatique et des Libertés) onder het nummer 1195694.

Van de informatie die INTERSPORT SERVICES aan haar klanten zal moeten vragen, is bepaalde informatie verplicht, aangezien ze noodzakelijk is voor de verwerking van de bestellingen, andere is facultatief en wordt verzameld met het doel haar klanten beter tevreden te stellen door op een meer gepersonaliseerde manier aan hun behoeften te beantwoorden. Deze gegevens worden verzameld op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst. Ze kunnen worden doorgegeven aan de dienstverleners van INTERSPORT SERVICES met het doel de bestellingen te verwerken of aan haar commerciële partners.

Overeenkomstig artikel 34 van de wet 78.17 van 6 januari 1978; de zogenaamde wet informatica en vrijheid, beschikt de klant over een recht van inzage, wijziging, herstel en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een brief te sturen naar:

INTERSPORT Service INTERLOCATION
BP 500 - 91164 Longjumeau cedex (Francia)

Of door een e-mail te sturen naar: sjanis@intersport.fr

Opgelet: dit e-mailadres is uitsluitend voorbehouden voor de uitoefening van dit recht. Het mag niet worden gebruikt voor vragen betreffende de bestellingen of om een klacht te formuleren.

Artikel 9 - TERUGGAVE - UITSLUITING VAN DE HUURDER

De uitrustingen mogen enkel tijdens de openingsuren naar de INTERSPORT-bergwinkel worden teruggebracht. Om veiligheidsredenen verbindt de klant zich ertoe de eventuele schokken die de helmen hebben ondergaan aan de verhuurder te melden. Noch de eigendomsplaten die op de gehuurde uitrusting zijn geplaatst, noch de inscripties die hierop staan moeten door de klant worden verwijderd of gewijzigd. Het materiaal mag niet worden verkocht, noch opnieuw onder garantie worden geplaatst. De klant verbindt zich er algemeen gesproken toe ten overstaan van de gehuurde zaak niet in te stemmen met een recht, reëel of andere, ten voordele van wie dan ook, waardoor het genot van het gehuurde goed kan worden beïnvloed of diens beschikbaarheid of volle eigendomsrecht van de huurder kan worden beperkt.

Artikel 10 - ANNULERINGSVOORWAARDEN

De wettelijke bepalingen inzake de verkoop op afstand voorzien in de consumentencode bepalen dat het recht op herroeping niet van toepassing is op toeristische prestaties (artikel L 121-21-8 van de consumentencode).

De wettelijke bepalingen inzake de verkoop op afstand voorzien in de consumentencode bepalen dat het recht op herroeping niet van toepassing is op toeristische prestaties (artikel L.121-20-4 van de consumentencode).Deze verzekering beantwoordt aan de algemene MONDIAL ASSISTANCE-verkoopsvoorwaarden,, beschikbaar op de INTERSPORT RENTwebsite.

Na de ontvangst van het materiaal:

In geval van ziekte of ongeval dat zich tijdens de huurperiode voordoet, blijven de huurvoorwaarden van toepassing. Enkel het materiaal gehuurd door de persoon in kwestie zal kunnen worden teruggegeven en gefactureerd in verhouding tot het werkelijk aantal dagen verhuur (bij voorlegging van een medisch attest); door de winkel, bij de betaling van het saldo van de bestelling.

Klimatologische wisselvalligheden:

In geval van de volledige sluiting van het skigebied dat normaal toegankelijk is vanaf de plaats van de materiaalverhuur en enkel in dit geval, zullen de dagen huur worden verminderd. De terugbetaling van het voorschot zal binnen de 14 dagen gebeuren, door creditering van de rekening als de bestelling werd betaald via bankkaart.

Artikel 11 - ONTBINDENDE BEPALING

Bij het verstrijken van de huurperiode, voorzien in het contract, in geval van niet-teruggave of in geval van niet-betaling van een deelfactuur, blijft de klant verantwoordelijk voor het materiaal dat hij in zijn bezit heeft. Haar teruggave is verplicht bij het verstrijken van de voorziene huurperiode op de straffen bepaald door het artikel 314-1 van het nieuwe Strafwetboek, zonder dar er een ingebrekestelling via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs moet worden verstuurd en zonder dat de klant een beletsel van welke aard dan ook kan inroepen.

ARTIKEL 12 - KLACHTEN

De klachten die tijdens de uitvoering van het contract opduiken moeten zo snel mogelijk aan de verantworodelijke van de INTERSPORT-winkel van de verblijfplaats worden gemeld, zodat zo snel mogelijk een oplossing kan worden gezocht. De klachten die onmogelijk ter plaatse konden worden behandeld of die niet op een bevredigende manier werden opgelost, moeten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs binnen een termijn van één maand na het einde van het verblijf worden verstuurd naar: INTERSPORT, Service consommateurs, 2 rue Victor Hugo, 91160 LONGJUMEAU of per e-mail naar service-clients@intersport.fr . We vestigen uw aandacht op het feit dat een klacht die snel wordt gemeld efficiënt kan worden behandeld.

Artikel 13 - TOEPASSELIJK RECHT & JURISDICTIES

Dit contract is onderworpen aan de Franse wet. In geval van betwisting van welke aard dan ook inzake dit contract, zal de bevoegde Rechtbank die van de maatschappelijke zetel van het bedrijf dat de INTERSPORT-winkel expoloiteert zijn, waaraan de partijen een exclusieve bevoegdheid toekennen om de levering van het materiaal te onderzoeken

Reserveer in deze vakantieoorden

 • Beveiligde betaling
  Doe uw online aankopen in alle veiligheid

 • Intersport klantenkaart
  5% extra korting op uw apparatuur

 • Heeft u een vraag?
  Raadpleeg onze FAQ of neem contact met ons op